Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Báo tin vui thánh hiến ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2017
12.08.2017

Văn Phòng Tỉnh Dòng La San Việt Nam trân trọng báo tin vui.
Ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2017, Tỉnh Dòng La San Việt Nam sẽ có 3 anh em gia nhập Thỉnh Viện, 3 anh em lãnh nhận Áo Dòng bước vào giai đoạn Tập Viện và 4 anh em tuyên khấn lần đầu.

Kính xin anh chị em La San chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các anh em bước vào giai đoạn mới trong đời thánh hiến La San.

Danh sách gia nhập Thỉnh Viện:

1. Vincent Phạm Phước Hòa

2. Phêrô Phạm Văn Thân

3. Phêrô Nguyễn Văn Thuận

Danh sách gia nhập Tập Viện:

1. Phêrô Trần Văn Dung

2. Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Lãm

3. Giuse Đinh Bạt Thuận

Danh sách tuyên khấn lần đầu

1. Phêrô Antôn Hoàng Đức Bảo

2. Phêrô Quý Phạm Minh Lý

3. Antôn Chung Chí Tâm

4. Giuse Hoàng Văn Thái

Nghi thức gia nhập Thỉnh Viện sẽ được tổ chức tại La San Mai Thôn lúc 17:00 chiều ngày 14 tháng 8 năm 2017. Thánh lễ Khấn Dòng và Trao Áo Dòng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 8 năm 2017 lúc 9:00.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2729

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com