Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN
22.08.2017

CHÚA NHẬT XXI A MÙA THƯỜNG NIÊN
Is 22,19-23
Mt 16,13-20
Chủ đề chính của lời Chúa hôm nay là MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN của Thiên Chúa. Chúa muốn chọn ai thì Người cất nhắc, bảo vệ, trao quyền bính để người ấy trở thành tôi tớ, cộng tác viên của Chúa lo cho công cuộc của Người.

Có người gọi Chúa nhật 21A  mùa thường niên là Chúa Nhật “CHÌA KHÓA”; vì bài đọc 1 lẫn Tin Mừng đều nói đến việc Chúa TRAO CHÌA KHÓA cho kẻ được Chúa tuyển chọn. Đó là một hành động biểu trưng. Chủ đề chính của lời Chúa hôm nay là MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN của Thiên Chúa. Chúa muốn chọn ai thì Người cất nhắc, bảo vệ, trao quyền bính để người ấy trở thành tôi tớ, cộng tác viên của Chúa lo cho công cuộc của Người.

Trong lời Chúa hôm nay, việc tuyển chọn được tỏ lộ qua một hành động biểu trưng: TRAO CHÌA KHÓA kèm theo lời ủy nhiệm TRAO BAN QUYỀN BÍNH: quyền ĐÓNG – MỞ CỬA. Đó là quyền bính thần linh, cội nguồn đến trực tiếp từ Thiên Chúa, nền tảng của quyền chính là Chúa. Thiên Chúa là Đấng Bảo Vệ, củng cố cho người được chọn và là nơi nương tựa duy nhất cho người ấy. Và dĩ nhiên là người được Chúa chọn, trao quyền phải hết lòng tận dụng quyền Chúa ban để cùng Người hoàn tất công trình cứu độ. Cụ thể trong Lời Chúa hôm nay, Chúa mốn người được Chúa chọn – tới phiên mình – cũng phải là nơi cậy dựa cho kẻ khác: trong bài đọc 1, người được chọn phải đảm nhận vai trò là “CHA đối với cư dân Giêrusalem và với nhà Giuda” (Is 22,21b); còn trong Tin Mừng thí Simon trở thành “Tảng Đá” trên đó Chúa Giê-su xây dựng Hội Thánh Người.

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia việc Thiên Chúa tuyển chọn En-gia-kim thay vào vị thế tế tướng của Sep-na. Việc phế lập được thực hiện qua những nghi thức biểu tượng: lấy “áo thụng”, “cân đai” của kẻ bị phế truất trao cho người được chọn và trao chìa khóa và quyền bính.

“Á thụng”: trong nghi thức trao quyền tư tế có việc trao ban phẩm phục (x. Xh 29,8-9; 40,14; Lv 8,7). Vậy trao phẩm phục lại cho ai tức là trao quyền kế thừa chính thức (Ds 20,26-28).

“Cân đai” tức là đai lưng. Tháo đai lưng của ai là tước lấy được sức mạnh của y (x.G 12,18). Thắt đai lưng cho ai là ban cho người ấy sức hùng, dũng lực (x.Tv 18,33); là nói lên lòng ưu ái gắn bó với người ấy (x. 1Sm 18,4) hoặc ân thưởng cho một công lao to lớn ( 2Sm 18,11). Đai lưng còn là biểu tượng của công lý, tín thành (x. Is11,5).

“Chìa khóa” là biểu tượng của quyền bính; “đóng, mở cửa” là cách nói rằng từ nay En-gia-kim là người điều hành,sắp xếp việc triều chính. Tuy nhiên quyền bính này cũng là một TRÁCH NHIỆM: trong Kinh Thánh, người được Chúa chọn luôn là để đảm nhận một trách nhiệm vì lợi ích của cộng đoàn (x.Xh 3; Tl 6,11-24...). vì vậy “chìa khóa” phải được “ĐẶT TRÊN VAI” (Is 9,5 Hài nhi Mô-sê “gánh vác quyền bính trên vai”) nghĩa là phải tận dụng sức toàn thân để gánh vác, chứ không chỉ là nhẹ nhàng cầm trên tay để đóng, mở.

Trách nhiệm Chúa trao cho En-gia-kim là CHA đối với dân Giê-ru-se-lem và với Giu-đa, nghĩa là vận mạng, an bình của dân Chúa nằm trong tay En-gia-kim. Để bảo đảm công việc thành công, Chúa hứa củng cố bảo vệ người Chúa chọn (c.23).

Bài đọc Tin Mừng thuật lại một biến cố quan trọng là bước ngoặt trong cuộc đời của Simon- Phêrô. Ông đã thay mặt các tông đồ tuyên xưng ĐGS “ là ĐỨC KI-TÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG”. Lời tuyên xưng công khai đó được ĐGS xem như DẤU CHỈ rằng Phê-rô đã được Chúa Cha tuyển chọn. Thật vậy, ĐGS bảo Simon: “ Này Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc... vì chính Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời đã mặc khải cho anh điểu ấy”. Và rồi, dựa trên nền tảng Ý CHA cùng với lời đáp trả của Simon, ĐGS trao quyền bính và trách nhiệm cho Simon:

1.      Trước tiên, ĐGS đổi đời Simon qua việc đổi tên: từ nay anh là PHÊ-RÔ, là TẢNG ĐÁ.

2.      Mục đích ĐGS nhắm tới và cũng là trách nhiệm của Phê-rô: thiết lập ông làm nền tảng Giáo Hội Chúa: “trên Tảng Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.

3.      Để trợ giúp ông, Người hứa bảo vệ, củng cố: quyền lực tử thần không thắng nổi Phê-rô, không thắng nổi Giáo Hội.

4.      Và trao quyền, cũng qua cách nói biểu tượng: Thầy sẽ trao CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI và quyền đóng, mở cửa cho Phê-rô (x. bài đọc 1)

Xây dựng Nước Trời là công trình của Chua, nhưng Người vẫn tiếp tục đường lối mời nhân loại cộng tác. Mỗi tín hữu có sẵn sàng, trong chừng mực Chúa thương gọi, dám đám nhận trách nhiệm giữ chìa khóa phần mình để từng bước một, cùng với Chúa tiếp tục và đưa công trình cứu độ của Chúa đến chỗ hoàn tất.
URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2734

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com