Playlist Phần 1 - Khai Phá (1866 - 1895) Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 1 -Bước Chân Đầu Tiên Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 2 - Chung Tay Khai Phá Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 3 - Con Đò Chữ Nghĩa Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 4 - Hoa Trái Dặm Trường 1 Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam Phần 2 - Củng Cố và Phát Triển (1896-1975) Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 5 - Lớp Học Có Hai Hành Lang Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 6 - Thụ Nhân Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 7 - Hoa Trái Dặm Trường 2 Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 8 - Gùi Cái Chữ Lên Non Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 9 - Nấu Sử Sôi Kinh Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 10 - Hoa Trái Dặm Trường 3 Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam Phần 3 - Thời kỳ khó khăn (1975-1986) Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 11 - Bên Bờ Sông Babylon Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 12 - Ánh Sao Dẫn Lối Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 13 - Lời Gọi La San Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 14 - Công trình Chúa Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam Phần 4 - Thời Kỳ Phục Hồi và Hòa Nhập (1987- đến nay) Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 15 - Mái Trường La San Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 16 - Hoa Trái Dặm Trường 4 Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 17 - Chung Tay Tiếp Bước Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 18 - Hoa Trái Dặm Trường 5 Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam 19 - La San Đi Tới Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam